.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sukladno odredbama Zakona o osiguranju prije sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, kao i pri izmjenama i dopunama, odnosno obnavljanju ugovora, dužni smo obavijestiti ugovaratelja osiguranja, odnosno ugovaratelja reosiguranja o sljedećim podacima:

.

 1. Ime i prezime, adresa brokera u osiguranju i reosiguranju

Dražen Kulić, Kordeki 2A, 10360 Sesvete, upisan pod rednim brojem PO510

Sanja Jozić Hertl, Bolnička cesta 96, 10000 Zagreb, upisana pod rednim brojem PO407

.

 1. Registar u kojem je broker prijavljen i način njegove provjere

Registar brokera u osiguranju i reosiguranju – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, Zagreb. Provjera se može izvršiti pisanim putem i/ili putem web stranice: http://www.hanfa.hr

.

 1. Društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju u kojem broker radi

Alpha broker d.o.o., Bolnička cesta 96, 10000 Zagreb, OIB: 28006759009 ,upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27.09.2018., klasa dobio dozvolu za obavljanje djelatnosti brokerskih poslova u osiguranju i reosiguranju.

Alpha broker d.o.o. upisan je u Registar brokera u osiguranju i reosiguranju – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ulica Franje Račkog 6, Zagreb. Provjera se može izvršiti pisanim putem i/ili putem web stranice: http://www.hanfa.hr.
.

 1. Društva za osiguranje s kojima imamo sklopljen ugovor o obavljanju brokerskih poslova u osiguranju i reosiguranju:

  Adriatic osiguranje d.d., Listopadska 2, Zagreb
  Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, Zagreb
  Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, Zagreb
  Agram life d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb
  Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb
  Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, Zagreb
  Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
  Grawe Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb
  HOK d.d., Capraška 6, Zagreb
  Sava osiguranje d.d., Podružnica Hrvatska, Savska 144A, Zagreb
  Wiener osiguranje VIG d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb
  Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb
  Uniqa osiguranje d.d., Planinska 13A, Zagreb
  Podružnica VH Hrvatska, Augusta Cesarca 69, Slavonski Brod

 

 1. Informacije o mirnom rješavanju sporova

Zainteresirane osobe ( potrošači, fizičke i pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju, oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu) mogu u izvan sudskom postupku rješavati sporove kao i u internom postupku rješavati pritužbe sa osigurateljem temeljem obveze društva za osiguranje da uspostavi postupak izvan sudskog rješavanja sporova i internog rješavanja pritužbi između svih zainteresiranih osoba.

Informacije o internom postupku rješavanja pritužbi i postupak izvan sudskog rješavanja sporova objavljeni su u Uvjetima osiguranja društava za osiguranje.

Osim prethodno navedenog osiguranici se mogu obratiti Pravobraniteljici za područje osiguranja koje djeluje kroz djelatnost Hrvatskog ureda za osiguranje sa ciljem rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba.

Na čelu Pravobraniteljstva za područje osiguranja je Pravobranitelj osiguranja čiji je opseg djelovanja usredotočen isključivo na utvrđivanje kršenja dobrih poslovnih običaja i temeljnih standarda osigurateljne struke.

Pravobranitelj odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja.

Svoje pritužbe stranke mogu uputiti pravobranitelju osiguranja u pisanom obliku na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73- Za pravobranitelja.

Pritužba koju stranka upućuje pravobranitelju mora sadržavati podatke o društvu za osiguranje te zahtjev i činjenice na kojima se temelji kao i dokaze na kojima se te činjenice utvrđuju- te mora biti potpisano.

Pritužba mora biti dostavljena u roku od šest mjeseci od postupka društva za osiguranje za koji stranka smatra da predstavlja kršenje Kodeksa osiguranja.

Prije podnošenja pritužbe pravobranitelju osiguranja, stranka se sa svojom pritužbom mora obratiti odgovornom društvu za osiguranje.

 

 1. Alpha broker d.o.o. ne posjeduje udjele u bilo kojem društvu za osiguranje i reosiguranje temeljem kojeg bi sudjelovao u pravu glasa, odnosno u kapitalu društva za osiguranje i reosiguranje. Društva za osiguranje ili s njima povezane osobe, posredno ili neposredno nemaju poslovni udio niti druga prava temeljem kojih bi mogli sudjelovati u pravu glasa ili u kapitalu Alpha brokera d.o.o. Između Alpha brokera i bilo kojeg društva za osiguranje ne postoji odnos uske povezanosti u smislu odredbe Zakona o osiguranju. Alpha broker d.o.o. radi u vezi s ugovorom o osiguranju na osnovi provizije uključene u premiji osiguranja. Alpha broker na zahtjev stranke daje savjete o proizvodima osiguranja koji se prodaju na tržištu, na temelju personalizirane i nepristrane analize ukoliko je to moguće. Alpha broker d.o.o. isključivo predstavlja stranku i ne djeluje u ime i za račun osiguravajućih društava.

 

 1. Informacije ugovaratelju osiguranja iz Zakona o osiguranju navedene su u uvjetima osiguranja društava za osiguranje ili u posebnim dokumentima te se iste uručuju ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju.

 .


.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBI

Pritužba može biti podnesena zbog:

 1. a) postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju,
 2. b) odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
 3. c) postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pritužba treba sadržavati:

 1. a) ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 2. b) razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe,
 3. c) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 4. d) datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa,
 5. e) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Pritužbe se mogu podnositi: 

 1. a)     usmenom izjavom na zapisnik u sjedištu društva
 2. b)    u pisanom obliku:

–       putem pošte na adresu sjedišta društva ili

–       putem elektroničke pošte na adresu: info@alphabroker.hr

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Društvo će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Iznimno, kada se odgovor ne može dati u navedenom roku, Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će istraga Društva vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.

.